Maciej Podgórski

radca prawny

Kancelarię prawną prowadzę w Krakowie. Oferuję kompleksową i profesjonalną obsługę prawną w zakresie prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa spółek, prawa administracyjnego, prawa ochrony dóbr osobistych, z uwzględnieniem prawa chińskiego.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

BIT z Chinami

Maciej Podgórski19 lutego 2018Komentarze (0)

Być może słyszałeś o umowach o wzajemnym popieraniu inwestycji (tzw. BIT – skrót od ang. Billateral Investment Treaty). Były one zawierane szczególnie chętnie w altach 80-tych i 90-tych ubiegłego wieku i miały generalnie na cel ściąganie do Polski zagranicznych inwestycji. Dzięki takiej umowie, inwestor zagraniczny mógł w każdej sytuacji w której uzna, iż doznał szkód, pozwać kraj przed międzynarodowy arbitraż.

Takiego BITa Polska podpisała również z Chinami. Chodzi tu o dokument pod nazwą: Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzona w Pekinie dnia 7 czerwca 1988 r. (Dz.U.1989.13.67), która weszła w życie 8 stycznia 1989 roku i obowiązuje do dzisiaj.

Warto przyjrzeć się tej umowie.

Generalnie chodzi o wzajemne popieranie inwestycji. Przy czym określenie „inwestycje” obejmuje każdą wartość stanowiącą inwestycję, zgodnie z prawem i przepisami Umawiającej się Strony, która przyjmuje inwestycję na swoim terytorium, włączając w szczególności:

  • ruchomości i nieruchomości i inne prawa rzeczowe;
  • akcje spółek i inne rodzaje udziałów w spółkach;
  • roszczenia pieniężne lub o inne świadczenia mające wartość ekonomiczną;
  • prawa autorskie, prawa wartości przemysłowej, know-how i procesy techniczne.

Za „inwestora” zaś uważa się:

  • osobę fizyczną, która jest obywatelem jednej z Umawiających się Stron i która dokonała inwestycji na terytorium drugiej Umawiającej się Strony;
  • osobę prawną, organizację lub stowarzyszenie posiadające lub nie posiadające osobowości prawnej; utworzone zgodnie z ustawodawstwem jednej z Umawiających się Stron, mające swoją siedzibę na terytorium tej Umawiającej się Strony, które dokonały inwestycji na terytorium drugiej Umawiającej się Strony.

Każda ze stron zobowiązała się generalnie  popierać inwestorów drugiej strony, dokonujących inwestycji na jej terytorium, i dopuścić  takie inwestycje również u siebie – zgodnie ze swoim prawem i przepisami.

Co ciekawe, spory między Stronami dotyczące interpretacji lub stosowania umowy winny, w pierwszej kolejności , być rozstrzygane w formie konsultacji w drodze dyplomatycznej.

Jeśli spór nie zostanie w ten sposób rozstrzygnięty w ciągu sześciu miesięcy, zostanie on, na wniosek którejkolwiek Strony, przedłożony do rozstrzygnięcia trybunałowi arbitrażowemu ad hoc.

Taki trybunał ad hoc będzie złożony z trzech arbitrów.

W ciągu dwóch miesięcy licząc od dnia, w którym którakolwiek z stron otrzymała pisemny wniosek drugiej strony o wszczęcie postępowania arbitrażowego, każda strona wyznaczy jednego arbitra.

Wyznaczeni dwaj arbitrzy w ciągu dwóch miesięcy od ich wyznaczenia wspólnie dokonają wyboru trzeciego arbitra, który będzie obywatelem trzeciego państwa, utrzymującego stosunki dyplomatyczne zarówno z Polską jak i Chinami.

Ten trzeci arbiter będzie wyznaczony jako przewodniczący trybunału.

Jeśli trybunał arbitrażowy ad hoc nie zostanie utworzony w ciągu czterech miesięcy licząc od daty otrzymania pisemnego wniosku o wszczęcie postępowania arbitrażowego, każda strona może, w braku innych uzgodnień, zwrócić się do Przewodniczącego Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości o dokonanie niezbędnych nominacji.

Trybunał arbitrażowy ad hoc określi własne zasady proceduralne. Trybunał będzie rozstrzygał zgodnie z prawem strony przyjmującej sporną inwestycję, postanowieniami Umowy i zasadami prawa międzynarodowego uznanymi przez obie strony.

Trybunał orzekać będzie większością głosów, zaś jego orzeczenia będą ostateczne i wiążące dla obu stron.

Jeśli inwestor nie zgadza się z kwotą odszkodowania z tytułu wywłaszczenia majątku inwestycyjnego, może złożyć skargę do właściwej władzy strony stosującej środki wywłaszczeniowe. Jeżeli nie będzie ona rozstrzygnięta w ciągu jednego roku od jej złożenia, na wniosek inwestora właściwy sąd tej strony Umowy stosującej środki wywłaszczeniowe lub międzynarodowy trybunał arbitrażowy podda rewizji to odszkodowanie.

Międzynarodowy trybunał arbitrażowy, o którym mowa wyżej, będzie powoływany dla każdej sprawy w następujący sposób:

  • Każda strona wyznaczy jednego członka, a ci dwaj członkowie wybiorą wspólnie przewodniczącego, który będzie posiadał obywatelstwo państwa trzeciego, z którym obie strony utrzymują stosunki dyplomatyczne.
  • Członkowie trybunału zostaną wyznaczeni w ciągu dwóch miesięcy od daty poinformowania przez inwestora drugiej strony, że zamierza on poddać spór trybunałowi arbitrażowemu, a przewodniczący zostanie wyznaczony w ciągu dalszych dwóch miesięcy.
  • Jeśli terminy nie zostaną zachowane, każda strona może, w braku innego odpowiedniego uregulowania, zwrócić się do Przewodniczącego Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości o dokonanie potrzebnych nominacji. Trybunał arbitrażowy ustanawia własne zasady proceduralne.

Polska ma łącznie podpisanych 60 umów o wzajemnej ochronie i popieraniu inwestycji. Swego czasu toczyła się dyskusja na temat wypowiedzenia BIT-ów. Jednakże jak widać nic nie zapowiada rychłego ich wypowiadania, gdyż skutki takiego ruchu mogłyby być odwrotne do zamierzonych.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Podgórski Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Podgórski z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria@podgorski-radca.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: