Maciej Podgórski

radca prawny

Kancelarię prawną prowadzę w Krakowie. Oferuję kompleksową i profesjonalną obsługę prawną w zakresie prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa spółek, prawa administracyjnego, prawa ochrony dóbr osobistych, z uwzględnieniem prawa chińskiego.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Morski Jedwabny Szlak – co gdy przesyłka zaginie?

Maciej Podgórski01 lipca 2018Komentarze (0)

Zapewne jako Klient serwisów w rodzaju Aliexpress czy Wish na pewno  zastanawiałeś się drogi czytelniku jakie skutki prawne może nieść ze sobą atak piratów, katastrofa morska czy inne zdarzenie – bardziej prozaiczne – które spowoduje, że przesyłka z Chin nie dotrze do Twoich drzwi, gdyż zaginie na morskim Jedwabnym Szlaku.

Prawo ChRL a Morski Jedwabny SzlakJedwabny Szlak

Kwestie szczegółowe dotyczące odpowiedzialności przewoźnika morskiego w prawie chińskim zawiera Kodeks Morski ChRL. Zgodnie z chińskim Kodeksem Morskim przewoźnik ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie towarów spowodowane opóźnieniem w dostawie z winy przewoźnika, z wyjątkiem wypadków wynikających z przyczyn, za które przewoźnik nie odpowiada. Osoba uprawniona do dochodzenia roszczenia z tytułu utraty towarów może uznać towary za zagubione, jeżeli przewoźnik nie dostarczył towarów w ciągu 60 dni od upływu terminu dostawy. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie towarów powstałe w okresie, w którym przewoźnik ponosił odpowiedzialność wynikającą lub wynikającą z którejkolwiek z poniższych przyczyn:

 1. Błąd kapitana, członków załogi, pilota lub pracownika przewoźnika w nawigacji lub zarządzaniu statkiem;
 2. Ogień, chyba że spowodowany faktyczną wadą po stronie przewoźnika;
 3. Siła wyższa, niebezpieczeństwa i wypadki na morzu lub innych żeglownych wodach;
 4. Wojna lub konflikt zbrojny;
 5. Ustawa rządu lub właściwych władz, ograniczenia wynikające z kwarantanny lub zajęcia w ramach procesu sądowego;
 6. Strajki, przestoje lub utrudnienia w pracy;
 7. Próby ratowania życia lub mienia na morzu;
 8. Akt spedytora, właściciela towarów lub ich przedstawicieli;
 9. Natura lub wady towarów;
 10. Nieadekwatność opakowania lub niedostateczność lub nieczytelność oznaczeń;
 11. Wada ukryta statku niewykrywalna przy należytej staranności;
 12. Wszelkie inne przyczyny powstałe bez winy przewoźnika lub jego pracownika lub agenta.

Przewoźnik, który jest uprawniony do zwolnienia od odpowiedzialności odszkodowawczej, jak przewidziano w poprzednim paragrafie, z wyjątkiem przyczyn podanych w punkcie (2), ponosi ciężar dowodu.

Rozporządzenie Rzym I a odpowiedzialność przewoźnika

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) –   w zakresie, w jakim nie dokonano wyboru prawa właściwego dla umowy przewozu towarów zgodnie z art. 3, prawem właściwym dla takiej umowy jest prawo państwa, w którym przewoźnik ma miejsce zwykłego pobytu, pod warunkiem że w tym samym państwie znajduje się miejsce przyjęcia towaru do przewozu lub miejsce dostawy, lub miejsce zwykłego pobytu nadawcy. Jeżeli warunki te nie są spełnione, stosuje się prawo państwa, w którym znajduje się uzgodnione przez strony miejsce dostawy.

Konwencja IMO o ograniczeniu roszczeń morskich

Warto również wspomnieć, że ChRL, podobnie jak Polska jest stroną Konwencji przyjętej pod auspicjami Międzynarodowej Organizacji Morskiej, o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie, sporządzonej w Londynie dnia 19 listopada 1976 r. (Dz. U. z 1986 r. Nr 35, poz. 175; zm.: Dz. U. z 2012 r. poz. 146). Konwencja stanowi miedzy innymi, że właściciele statków i ratujący, określeni niżej, zgodnie z przepisami  konwencji mogą ograniczyć swoją odpowiedzialność z tytułu roszczeń wymienionych w artykule 2. Określenie „właściciel statku” oznacza właściciela, czarterującego, zarządzającego i armatora statku morskiego. Ratujący oznacza każdą osobę świadczącą usługi pozostające w bezpośrednim związku z akcjami ratowniczymi.

Ubezpieczyciel odpowiedzialności z tytułu roszczeń podlegających ograniczeniu zgodnie z przepisami niniejszej konwencji jest uprawniony do korzyści wynikających z niniejszej konwencji w takim samym zakresie jak ubezpieczony.

Istotne znaczenie ma zapis, że powołanie się na ograniczenie odpowiedzialności nie oznacza uznania odpowiedzialności. Roszczenia, które stwarzają podstawę do ograniczenia odpowiedzialności to:

 1. roszczenia z tytułu śmierci, uszkodzenia ciała albo utraty lub uszkodzenia mienia (łącznie z uszkodzeniem urządzeń portowych, basenów, dróg wodnych i oznakowań nawigacyjnych), które zdarzyły się na statku lub w bezpośrednim związku z eksploatacją statku albo akcjami ratowniczymi, oraz z tytułu innych szkód wynikłych w ich konsekwencji;
 2. roszczenia z tytułu szkody wynikłej z opóźnienia w przewozie morzem ładunku, pasażerów lub ich bagażu;
 3. roszczenia z tytułu innych szkód spowodowanych naruszeniem praw innych niż prawa wynikające z umów, powstałych w bezpośrednim związku z eksploatacją statku lub akcjami ratowniczymi;
 4. roszczenia z tytułu podniesienia, usunięcia, zniszczenia lub uczynienia nieszkodliwym statku, który zatonął, stał się wrakiem, wszedł na mieliznę lub został porzucony, wraz ze wszystkim, co znajduje się lub znajdowało się na takim statku;
 5. roszczenia z tytułu usunięcia, zniszczenia lub uczynienia nieszkodliwym ładunku statku;
 6. roszczenia innej osoby niż osoba odpowiedzialna z tytułu środków podjętych dla uniknięcia lub ograniczenia szkody, za którą osoba odpowiedzialna może ograniczyć swoją odpowiedzialność zgodnie z niniejszą konwencją, oraz dalszych szkód wyrządzonych przez te środki.

Osoba odpowiedzialna nie będzie uprawniona do ograniczenia swojej odpowiedzialności, jeżeli zostanie udowodnione, że szkoda wynikła z jej własnego działania lub zaniedbania, popełnionych z zamiarem wyrządzenia szkody lub lekkomyślnie i ze świadomością, że szkoda może prawdopodobnie nastąpić.

Konwencja przewiduje skomplikowany algorytm pozwalający na obliczenie ograniczenia odpowiedzialności  – są  to ograniczenie tonażowe wyliczane z wykorzystaniem tzw. jednostek obliczeniowych powiązanych z kursem złota. Na koniec warto wspomnieć że marynarka wojenna Chin monitoruje wody międzynarodowe i m. in włącza się w walkę z piractwem w okolicach Rogu Afryki Stamtąd z kurtuazyjną wizytą z okazji 100-lecia Marynarki Wojennej RP, do Gdyni zawinęła fregata rakietowa PLAN „Binzhou” (515).

 

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Podgórski Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Podgórski z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria@podgorski-radca.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: